Navigace

Obsah

REGISTR OZNÁMENÍ

podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

 

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

  1. jiných vykonávaných činnostech,

  2. majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,

  3. příjmech, darech a závazcích.

Veřejnými funkcionáři jsou:

  1. starosta obce

  2. místostarosta obce

  3. vedoucí zaměstnanci obce podílející se na výkonu správních činností zařazení do obecního úřadu.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o  činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je starosta obce.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Do registru lze nahlížet v písemné nebo elektronické podobě.

Žádost se podává osobně v úředních hodinách v podatelně Obecního úřadu v  Leskovci nad Moravicí, na adrese Leskovec nad Moravicí č.42, 793 68  Dvorce nebo písemně prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou), popřípadě elektronicky na adrese starosta(zavinac)leskovecnadmoravici.eu.

Na písemné žádosti doručené poštou musí být podpis žadatele úředně ověřen. Žádost podaná elektronicky musí být opatřena elektronickým podpisem.

O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu, data a času poskytnutí informace.

Kontakt: Obecní úřad v Leskovci nad Moravicí
Soběslav Sedláček, starosta
telefon: 554 725 462
e-mail: starosta(zavinac)leskovecnadmoravici.eu

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí, na adrese Leskovec nad Moravicí č.42, 793 68 Dvorce.

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.

Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu) starostou obce nebo pracovnicí podatelny. Internetová adresa, uživatelské jméno a přístupové heslo pro vstup do elektronického registru bude žadateli zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou, s výjimkou žádosti podané osobně.

Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF.

Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

 

V Leskovci nad Moravicí 6.6.2008

Soběslav Sedláček
starosta obce